برنامه نرم افزار بازی مونتی

برنامه بازی مونتی برنامه بازی مونتی 1 روز پیش همانطور که در بخش آموزش بازی مونتی monti آوردیم، نام این بازی از روی نام برنامه نویس آن یعنی مونتیگو گرفته شده است. مونتیگو از جمله…